İş hukuku davaları iş hukukundan kaynaklanan tazminat, alacak, tespit gibi uyuşmazlıklar için açılan davalardır

İş hukukundan kaynaklanan davalar kapsamında; İşe iade davası, tespit davaları ,  İş Hukuku ve Türk Borçlar yasasından ve iş ve hizmet sözleşmesinden kaynaklı işçilik alacakları olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, asgari geçim indirimi alacağı,  fazla mesai alacağı, hafta tatili alacağı, ulusal bayram ve genel tatil alacağı, yol parası alacağı, yemek parası alacağı, yıllık izin alacağı …  gibi alacaklar konusunda açılacak davalar ve bu davaların icra kanalıyla işverenden tahsil edilmesi işlemleri tarafımızca sunulan hizmetler arasındadır.

İşçi işveren uyuşmazlıklarında bağımsız bir organ olarak çalışan arabuluculuk sistemi de etkili bir çözüm yöntemidir. İş hukukunda arabuluculuğun zorunlu hale gelmesi ile iş davalarında arabuluculuk sürecinin yönetilmesi  önemli bir hale gelmiştir. Hukuksal anlaşmazlıklarda önemli bir çözüm yolu olan arabuluculuk yöntemi, ülkemizde yeni bir uygulama olmasına rağmen yararı büyüktür ve faydasını kısa sürede göstermiştir.

Bireysel İş Uyuşmazlıkları

Bireysel iş uyuşmazlıkları, işçi ve işveren arasında iş mevzuatından ya da iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara verilen isimdir.  İstatiksel olarak ülkemizde uyuşmazlığın en fazla görüldüğü konular arasında işçi -işveren arasında bireysel iş sözleşmelerinden kaynaklanan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve ücret alacağı uyuşmazlıkları bulunmaktadır. Bireysel iş uyuşmazlıkları esas olarak iş mahkemelerinde görülmektedir.

Toplu İş Uyuşmazlıkları

İşçi ve işveren sendika üyelerinin haklarının korunması üzerine toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan bir sebeple işveren ya da sendikalarla çıkan uyuşmazlığa toplu iş uyuşmazlığı denir. Toplu iş uyuşmazlığının en temel ayırt edici özelliği toplu iş sözleşmesinden kaynaklanması ve iş yerindeki tüm işçileri kapsamasıdır.

İş Hukuku Davalarına Hangi Mahkemeler Bakar ?

İş hukuku davalarına iş mahkemeleri bakar. 7036 sayılı İş Kanunu madde 6’da ise yetkili mahkemeler düzenlenmiştir.

  • İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir.
  • Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.
  • İş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir
  • İş mahkemelerinin yetkilerine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
  • Bu madde hükümlerine aykırı yetki sözleşmeleri geçersizdir.

İş mahkemelerinde Yargılama usulü nedir?

7036 sayılı kanunun 7. Maddesi uyarınca iş mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanır.

İş Hukukundan kaynaklanan davalar ne kadar sürer ;

İş mahkemesinde açılan işçi ve işveren arasındaki davalara ilişkin Adalet Bakanlığının belirlediği hedef süre 540 gündür. İş davaları hedef süresi ilk derece mahkemeleri için belirlenmiş olan bir hedef süredir. İstinaf ve Yargıtay süreçleri bu belirlenen hedef süre içerisine dahil değildir. Uygulamaya bakıldığında tanıkların dinlenmesi , tebligat süreleri, tarafların itirazları , bilirkişi raporunun dosyaya sunulması  gibi durumlar her davanın özelinde  durumlar olup davanın içeriğine göre farklılık arz etmektedir. Genellikle 4 ay ile 18 ay arasında iş davaları sonuçlanmaktadır. Ancak belirttiğimiz gibi bu süre ilk derece mahkeme sürecidir. Yargıtay ve istinaf süreçleri eklendiği zaman bu süreç daha da uzamaktadır.

İş Mahkemelerinde Karar Ne Zaman Kesinleşir?

İş mahkemesi davalarında  nihai karar verildikten  sonra hâkim gerekçeli kararı yazarak taraflara tebliğ edilmesini ister. Bu kararın  taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde karara itiraz edilmemesi durumunda iş mahkemesi kararları kesinleşecektir.

İŞ SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ BOYUTU

İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre bir çalışan ve bir işveren arasında kurulan iş ilişkisine dayalı, işçinin iş görmeyi, işverenin de bu işe karşılık ücret ödemeyi taahhüt ettiğini gösteren sözleşmedir. İş sözleşmesi şeklen kanuna tabi olmadığı gibi, işin niteliği, süresi, kapsamı bakımından bazı farklılıklar gösterebilir. Buna göre iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu’na göre farklı türlerde olabilir. Bunlar ;

  • Sürekli yada süreksiz iş sözleşmeleri
  • Kısmi ya da tam süreleri iş sözleşmeleri
  • Çağrı üzerine çalışma
  • Deneme Süreli çalışma
  • Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri

İş Sözleşmesi İmzalanırken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

İş sözleşmesi imzalarken dikkat edilmesi gerekenler; işçi-işveren bilgileri, sözleşme geçerlilik süresi, deneme süresi, maaş bilgisi, fazla çalışma durumu, sözleşmenin fesih ve tazminat hükümleri gibi hükümler açık anlaşılır ve kesin olmalıdır.

İş Sözleşmesi Şekli Nasıl Olmalıdır?

İş kanununu madde 8/1’e göre iş sözleşmesi kural olarak herhangi bir şekle bağlı olmaksızın sözlü, yazılı hatta örtülü (zımni) bir biçimde kurulabilir. İş kanuna göre iş sözleşmesi, aksi yasal bir hükümde belirtilmedikçe özel bir şekle tabi değildir.