Boşanma dilekçesi nasıl yazılır?

Boşanma davası açılabilmesi için mahkemeye sunulması gereken dilekçe boşanma dava dilekçesi denir. Her dava dilekçesinde olduğu gibi boşanma dava dilekçesinde de bulunması gereken zorunlu unsurlar vardır. Boşanma davası özü itibariyle tarafların deyim yerindeyse tüm hayatlarını etkileyen, mevcut yaşantılarını sonsuza dek değiştirebilecek sonuçlar doğurabilen bir dava türüdür. Çoğunlukla bu davanın sonuçları sadece eşlerin değil müşterek çocukların hatta tarafların ailelerinin bile hayatlarını etkilemektedir. Mevcut yasal düzenlemelerimiz çerçevesinde dava dilekçelerinde bulunması gereken zorunlu unsurlar olduğu gibi; dava dilekçesinde belirtilmesi unutulan unsurların daha sonra mahkemeye sunulması da bazı durumlarda mümkün olmamakta,daha doğru ifadeyle hükme esas alınmamasına sebep olabilmektedir. Bu sebeple alanında uzman bir Avukat tarafından boşanma dava dilekçesinin hazırlanması ve Avukat aracılığı ile boşanma dava sürecinin takibi tarafların usulen yapılan bir hata sebebiyle haklı iken haksız konuma düşmelerinin önüne geçecek, haklarının doğru bir şekilde korunmasını sağlayacaktır.

Çekişmeli boşanma davası nedir?

Çekişmeli boşanma davası kısaca; TMK 166/3 de düzenlenmiş anlaşmalı boşanma davası dışında kalan her türlü boşanma nedenine göre açılmış, boşanma davasının hangi şartlarda ve nasıl sonuçlanacağına tarafların kendi iradeleri ile karar veremediği, boşanma davasına konu olaylarla ilgili olarak mahkeme hâkiminin kusur durumuna ve kanunun aradığı şartlara göre karar verdiği boşanma davası türüdür.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?

Bu konuda net bir süre vermek zor hatta imkânsızdır. Yargılamanın süresini etkileyecek dosya içerisindeki durumlar olduğu gibi(keşif, bilirkişi incelemesi,tanıkların dinlenmesi,tanık sayısı,tebligat durumu, taraflarca araştırılmasını istenilen hususlarla ilgili yapılacak resmi yazışmalar vb.) dosya içeriği ile doğrudan ilgisi bulunmayan durumlar da yargılamanın uzamasına sebep olabilmektedir(adli tatil,salgın hastalık gibi durumlarda idarece alınan tedbirler,mahkemeye ilişkin özel durumlar,taraflar ve vekillerine ilişkin özel durumlar vb) Her ne kadar kesin bir süre vermek mümkün olmasa da; yargılama usulümüze göre tamamlanması gereken aşamalar, daha önce görülen davaların sonuçlanma süreleri dikkate alındığında çok kısa sürede sonuçlanması ya da anlaşmalı boşanma davası ile süre açısından kıyaslanması çok doğru bir yaklaşım değildir.

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi nasıl yazılır?

Anlaşmalı boşanma davasının usul açısından hangi zorunlu unsurları barındırması gerektiği konusunda diğer dava dilekçelerinden herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasından kısa sürdüğü için ve tarafların kendi kararlarına göre davanın seyrini etkileme imkânları daha çok olduğu için maalesef anlaşmalı boşanma davaları basite indirgenmektedir. Halbuki tarafların anlaşma boşanma davasını hazırlarken yapacakları bir hata ya da dilekçede bulunan bir eksik ilerleyen zamanlarda hak kaybına uğramalarına ve zor durumda kalmalarına sebep olabilmektedir.(örneğin boşanma davası bittikten çok sonra nafaka,tazminat,ziynet eşyası, mal paylaşımı talepleriyle karşılaşabilmektedirler) Bu gibi örneklerin dışında dava sürecinin takibi konusunda yapılan bir eksik de yıllar sonra karşılarına problem olarak çıkabilmektedir.(örneğin kesinleştirme işlemleri usulüne uygun yapılmayan bir anlaşmalı boşanma davası sebebiyle taraflar çok uzun süre sonra hala kesin anlamda boşanmamış olduklarını fark edebilmektedir) Bir çok örnekle uzatabileceğimiz tüm bu problemler sebebiyle anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlanması ve dava sürecinin takibi alanında uzman bir Avukat aracılığı ile yapılmalıdır.

Anlaşmalı boşanma kaç gün sürer?

Bu konuda tıpkı çekişmeli boşanma davasında olduğu gibi net bir süre verilmesi mümkün olmasa da anlaşmalı boşanma davasının kısa bir süre de sonuçlanacağını söylemek mümkündür. Bu süre boşanma davasının görüleceği mahkemenin iş yoğunluna, taraflarca takip edilmesi gereken usul işlemlerinin hangi sürede tamamlandığına ve adli tatil, idari tatil gibi mahkeme ve taraflarla doğrudan ilgisi olmayan durumlara göre değişiklik göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davasının bir Avukat aracılığı ile takibi çok daha kısa sürede dava sürecinin son bulmasını sağlayacaktır.(Usule ilişkin işlemlerin daha hızlı tamamlanması ve benzeri sebeplerle)

Ücretsiz boşanma davası nasıl açılır?

Hukuk sistemimizde ücretsiz bir hukuk davası açılabilmesi yönünde bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Ancak dava açacak tarafın şartları sağlaması durumunda adli yardım ödeneğinden faydalanarak dava açması, kaba tabirle onun yapması gereken harcamaların adli yardım ödeneğinden yapılması mümkündür.

Tek celsede boşanma sebepleri nelerdir?

Hukukumuzda tek celsede boşanmayı sağlayacak bir sebep bulunmamaktadır(anlaşmalı boşanma ya da davanın kabulü gibi durumlar hariç) Ancak kimi boşanma sebepleri ve bu sebebe ilişkin tarafların sahip olduğu deliller boşanmanın çok daha hızlı sonuçlanmasına yarar sağlayabilmektedir.

Geçici velayet ne kadar sürede sonuçlanır?

Genellikle velayete ilişkin uzman görüş raporu dosya içerisine sunulduktan sonra geçici velayet konusunda karar verilmekte ise de; velayet talebi ya da davasında ileri sürülen sebeplerin ağırlığına ve elzemliğine göre geçici velayet uzman görüşü beklenmeden doğrudan ve hatta dava açıldığı gün bile verilebilmektedir. Hem geçici hem sabit velayetin takdirinde önemli olan velayeti verilecek olan küçüğün üstün yararıdır. Küçüğün yararı bir an öce velayet konusunda karar verilmesini gerektiriyorsa mahkeme davanın açıldığı gün bile velayet hakkında karar verebilir.

Çocuk velayeti nasıl alınır?

Daha önce de belirttiğimiz üzere burada önemli olan husus velayet hakkı konusunda karar verilecek olan küçüğün üstün yararıdır. Velayet konusu toplumu ve kamu yararını ilgilendiren bir durum olduğu için ve velayet hakkı konusunda karar verilecek küçüğün yararı mahkeme tarafından re’sen gözetilmesi gerektiğinden tarafların velayet konusunda anlaşmış olmaları tek başına yeterli değildir. Mahkeme velayetin değiştirilmesi talebinde velayet kendisinde bulunan ebeveynin velayet hakkını nasıl kullandığına, velayetin değiştirilmesini isteyen ebeveynin ileri sürdüğü sebeplerin geçerliliğine, küçüğün yaşadığı ortama kadar bir çok unsuru değerlendirerek karar verecektir.

Çocuğun velayet hakkı kime verilir?

Kural olarak küçüğün velayetinin hangi ebeveyne verileceği kanunda yazılı değildir, daha önce de belirttiğimiz üzere velayet konusundaki esas kıstas çocuğun üstün yararıdır. Ancak Yargıtay’ın kararlarında belirttiği ve yerleşik hale gelen uygulamasına göre çocuğa anne bakımı esastır. Yargıtay kararlarında çocuğa annesinin bakması çocuğun üstün yararına olacağı belirtilmiş ise de bu velayeti kesinlikle anneye verilecek anlamına gelmemektedir. Baba çocuğa kendisinin bakmasının çocuğun daha yararına olduğunu ya da annenin çocuğa bakamayacağını ispat ederse küçüğün velayeti babaya verilebilir.